VEJLEDNING TIL BYGHERRER

Hvis du skal foretage jordarbejde i forbindelse med f.eks. byggeri, jordvarmeanlæg eller råstofindvinding, kan du risikere at støde på fortidsminder skjult i jorden. Fortidsminderne er beskyttet af museumsloven, og derfor skal jordarbejdet indstilles, hvis det berører et fortidsminde.
Derfor er det vigtigt, at tage hensyn til eventuelle fortidsminder så tidligt som muligt i planlægningen af et anlægsarbejde.

 

Få en skriftlig udtalelse fra museet

Som bygherre, grundsælger eller råstofindvinder kan du altid henvende dig til museet for at høre, om der findes fortidsminder på et område. Museet gennemgår arkiverne for at se, om der er registreret fortidsminder på området, eller om der er sandsynlighed for, at der findes hidtil ukendte fortidsminder.
Gennemgangen følges op med en arkæologisk besigtigelse, hvor man bl.a. vurderer terræn- og jordbundsforhold.
Undersøgelserne udmunder i en ”risikovurdering” – en skriftlig udtalelse. Denne er vederlagsfri for bygherren.
 

Når der ikke er risiko for at træffe fortidsminder

Hvis museet vurderer, at der ikke findes væsentlige fortidsminder i området, kan jordarbejdet igangsættes – uden arkæologiske undersøgelser.

Hvis der under jordarbejdet alligevel træffes fortidsminder, skal fundet anmeldes til museet. Museet vurderer, om det er nødvendigt at foretage en arkæologisk undersøgelse. I det tilfælde er den arkæologiske undersøgelse omkostningsfri for bygherren.

Arkæologisk forundersøgelse

Hvis museet vurderer, at der muligvis findes fortidsminder på området, er næste skridt normalt at foretage en arkæologisk forundersøgelse. Forundersøgelsen skal klarlægge, om der findes fortidsminder, og om de i givet fald er så væsentlige, at de skal udgraves.
Desuden skal forundersøgelsen afklare fortidsmindernes karakter, bevaringstilstand og omfang, så der kan opstilles et budget og en tidsplan for den efterfølgende, egentlige udgravning.

Hvem skal betale forundersøgelsen?

Hvis der er tale om en mindre forundersøgelse, betaler museet. Hvis der derimod er tale om en større forundersøgelse, skal denne ifølge museumsloven betales af bygherren efter et på forhånd opstillet budget, som skal godkendes af såvel bygherren som Kulturstyrelsen.

Det er altid frivilligt for bygherren, om han vil have en forundersøgelse udført. Men i forbindelse med især større jordarbejder er det normal praksis – bl.a. for at undgå standsning af igangværende jordarbejder, hvis der undervejs træffes fortidsminder.

Hvis bygherren ikke ønsker en forundersøgelse, skal bygherren alligevel afholde udgifterne til en arkæologisk undersøgelse, hvis der under anlægsarbejdet træffes væsentlige fortidsminder.

Arkæologisk udgravning

Hvis der ved forundersøgelsen ikke registreres fortidsminder, eller hvis museet vurderer, at fortidsminderne ikke er væsentlige, frigives det pågældende areal, så der kan indledes jordarbejder – uden at yderligere arkæologiske undersøgelser er nødvendige.
Hvis der derimod registreres væsentlige fortidsminder, skal fortidsminderne ifølge museumsloven undersøges arkæologisk forud for jordarbejdet. Undersøgelsen skal, uanset arealstørrelsen, betales af bygherren på baggrund af en på forhånd opstillet tidsplan og et budget, som skal godkendes af bygherren og af Kulturstyrelsen. I særlige tilfælde kan kulturministeren yde tilskud til undersøgelsen. Når undersøgelsen er afsluttet, frigives det pågældende areal, så det planlagte jordarbejde kan gennemføres.

Hvis du vil vide mere

Du kan altid henvende dig til museet for at få yderligere vejledning om, hvordan du skal forholde dig til arkæologi og fortidsminder i forbindelse med f.eks. jordarbejder.
Du kan også læse mere om anlægsarbejder og fortidsminder på Kulturstyrelsens hjemmeside.